ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN VAN Sani-Ra Bvba statutair gevestigd te Berchem

  1. Algemeen deel (geldend voor producten en diensten in de ruimste zin des woords)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden;
  • Leverancier: Sani-Ra BVBA, tevens handelend onder de namen Sani-Ra en SANIRA
  • Afnemer: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 1.2 genoemde (rechts)handeling of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling gericht is of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is; • Installateur: een installateur die ter zake deskundig is en door Leverancier is goedgekeurd.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen van producten en/of diensten en facturen van Leverancier aan Afnemer, op elke opdracht van Afnemer aan Leverancier, en op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, alsmede op elk verzoek van Afnemer tot levering van producten of diensten, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt/is gekomen tussen Leverancier en Afnemer.

1.3 Door de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden stemt Afnemer tevens in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer en op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, (verzoeken tot) leveringen van producten en/of diensten.

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier, alsmede alle opdrachten van Afnemer, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend voor Leverancier en binden hem niet. Onverminderd de vorige volzin zijn offertes en aanbiedingen van Leverancier niet langer dan 3 (drie) maanden geldig, tenzij anders vermeld.

2.2 Indien een offerte of aanbieding uit een samengestelde prijsopgave bestaat dan heeft dat niet tot gevolg dat Leverancier verplicht kan worden om een gedeelte van de in de offerte of aanbieding begrepen producten en/of diensten, tegen een pro rata overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs te leveren, noch geldt de betreffende offerte of aanbieding automatisch voor – indien van toepassing – nabestellingen. Mocht Afnemer nabestellingen of aanvullende diensten wensen, dan zullen deze ook aanvullend in rekening worden gebracht.

2.3 Alle documenten en gegevens, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, technische beschrijvingen, data, modellen, foto’s, voorbeelden, grootte- of gewichtsspecificaties, zoals verstrekt in catalogi, folders, brochures, offertes, aanbiedingen en dergelijke, zijn met zorg door Leverancier vervaardigd, doch zijn niet bindend voor Leverancier en kunnen nimmer worden aangemerkt als een exacte weergave van hetgeen Leverancier aanbiedt of verplicht is te leveren dan wel te verrichten. Indien een offerte of aanbieding vergezeld wordt van documenten en gegevens, zoals bedoeld in dit artikellid, ongeacht of Leverancier die documenten of gegevens zelf heeft gemaakt of dat deze opgesteld zijn door en/of afkomstig van derden, dan verplicht Afnemer zich om deze documenten en gegevens niet te vermenigvuldigen noch aan derden te verstrekken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Leverancier. Deze documenten en gegevens blijven eigendom van Leverancier respectievelijk van de betreffende derde en dienen op eerste verzoek van Leverancier te worden geretourneerd.

2.4 Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier komen tot stand, indien en zodra Leverancier een schriftelijke orderbevestiging of een betaling voor een product om te plaatsen aan Afnemer heeft gezonden, waarbij de datum van de orderbevestiging bepalend is, dan wel, indien dit moment eerder is, indien Leverancier is begonnen met de uitvoering van de opdracht van Afnemer, waaronder maar niet beperkt tot het leveren van producten of het verrichten van diensten. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven, de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden daaronder begrepen.

2.5 Elke overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt overeenkomstig artikel 2.4, levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer op.

2.6 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als orderbevestiging aangemerkt en die wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Tenzij anders door Leverancier vermeld dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven door Leverancier onder voorbehoud van prijswijziging.

3.2 Tenzij anders door Leverancier vermeld dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen van Leverancier: – gebaseerd op de meest recent vastgestelde prijslijsten/prijzen van Leverancier; – gebaseerd op de tijdens de aanbieding/offerte respectievelijk de datum van het sluiten van de overeenkomst geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; – exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege; – vermeld in Euro.

 

Artikel 4 – Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bankrekening binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of verrekening. De op de bankafschriften van Leverancier aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve aangemerkt als dag van betaling.

4.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling op het moment van (af)levering van producten en/of het verrichten van diensten te eisen, in welk geval Afnemer gehouden is daaraan te voldoen.

4.3 Afnemer dient op eerste verzoek van Leverancier, waartoe Leverancier te allen tijde is gerechtigd, op een door Leverancier te bepalen wijze onverwijld zekerheid te stellen voor de juiste en volledige nakoming van zijn verplichtingen.

4.4 Leverancier is te allen tijde bevoegd iedere deellevering als bedoeld in artikel 10.9 afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt ook voor door Leverancier verrichte diensten.

4.5 Indien Afnemer niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde bedrag jegens Leverancier zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met een rente van 2% per maand, gerekend over het door Afnemer verschuldigde bedrag vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

4.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Leverancier worden gemaakt om tot incasso van de door Afnemer verschuldigde bedragen te geraken, komen voor Afnemers rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde som (met inbegrip van de onder artikel 4.5 genoemde rente), met een minimum van € 750, onverminderd het recht van Leverancier om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.

4.7 Alle vorderingen van Leverancier op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, zullen onmiddellijk – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – opeisbaar worden, indien (i) derden rechten pretenderen ten aanzien van de eigendommen van Afnemer, (ii) op diens goederen beslag wordt gelegd, (iii) Afnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of Afnemers faillissement of surséance van betaling wordt/is aangevraagd, (iv) Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn, (v) Afnemer, indien rechtspersoon of personenvennootschap, overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, (vi) de directe of indirecte zeggenschap in de Afnemer wordt overgedragen aan een derde, (vii) Afnemer, indien een natuurlijke persoon, overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld of wanneer hij aangeeft dat hij voor de schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te komen, of (viii) Afnemer de rechten uit enige overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan een derde overdraagt, of (ix) Afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of uit enige overeenkomst met Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan.

4.8 Elke betaling van Afnemer wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde kosten, dan van eventueel verschuldigde rente en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders is vermeld.

4.9 Afnemer is niet bevoegd enige al dan niet betwiste schuld aan Leverancier te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Leverancier aan Afnemer dan wel de betaling van een dergelijke schuld aan Leverancier op te schorten, behoudens ingeval van een tekortkoming in de nakoming door Leverancier van een verplichting jegens Afnemer, welke tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld door Leverancier en die schuld uit dezelfde overeenkomst voortvloeit als genoemde verplichting.

4.10 Indien Afnemer niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de overeenkomst anderszins niet volledig en tijdig nakomt of één van de omstandigheden als bedoeld in artikel 4.7 zich voordoet, is Leverancier naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten tussen partijen op te schorten c.q. elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Afnemer. Daarnaast is Leverancier in dat geval ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN gerechtigd vergoeding van Afnemer te verlangen van de schade die Leverancier dientengevolge lijdt.

4.11 Klachten ter zake van facturen moeten binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk – onder nauwkeurige opgave van aard en reden – bij Leverancier zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Leverancier in behandeling genomen.

 

Artikel 5 – Opschorting en ontbinding

5.1 Indien en zodra: (i) Afnemer één of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of uit enige overeenkomst met Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (ii) Afnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of Afnemers faillissement of surséance van betaling wordt/is aangevraagd, Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn; (iii) derden rechten pretenderen ten aanzien van de eigendommen van Afnemer of op diens goederen beslag wordt gelegd; (iv) Afnemer (indien een natuurlijke persoon) overlijdt, onder curatele of bewind wordt gesteld of wanneer hij aangeeft dat hij voor de schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te komen; (v) Afnemer, indien rechtspersoon of personenvennootschap, overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de directe of indirecte zeggenschap in de Afnemer wordt overgedragen aan een derde; (vi) Afnemer de rechten uit enige overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan een derde overdraagt; is Leverancier naar eigen keuze gerechtigd om (I) zijn verplichtingen jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen jegens Leverancier volledig is nagekomen, en/of (II) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Afnemer aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente en zulks niettegenstaande het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht in de Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer en ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier zoals staking, uitsluiting, blokkade, bovenmatig ziekteverzuim, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de toeleveranciers van Leverancier of door Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of zaken.

6.2 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd hun verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. In het geval dat de overmacht opleverende situatie langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden door middel van schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens elkaar.

6.3 In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd betaling van Afnemer te vorderen voor die prestaties die Leverancier ter uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds heeft verricht voordat de overmachtssituatie intrad.

 

Artikel 7 – Diversen

7.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn/worden, worden tussen Leverancier en Afnemer vervangende bepalingen overeenkomen die wel geldig zijn en die het meest inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.

7.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders geregeld is in deze Algemene Voorwaarden, vervalt elke vordering jegens Leverancier in elk geval door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment van aflevering of 1 (één) jaar vanaf het moment dat aflevering had moeten plaatsvinden of, in geval van dienstverlening, 1 (één) jaar vanaf het moment van dienstverlening of 1 (één) vanaf het moment dat dienstverlening had moeten plaatsvinden.

7.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, wanneer deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 – Rechts- en Forumkeuze

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle verbintenissen tussen Leverancier en Afnemer is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (Wenen, 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Leverancier gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en/of diensten en facturen van Leverancier, op elke opdracht van Afnemer aan Leverancier alsmede op elk verzoek van Afnemer tot levering van producten of diensten, waarop de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verbintenissen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen. B In aanvulling op A gelden voor producten tevens de navolgende Algemene Voorwaarden

 

Artikel 9 – Levering, Transport, Risico en Levertijden

9.1 Afnemer is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken te controleren, indien en zodra Leverancier Afnemer meedeelt dat de producten ter beschikking van Afnemer gereed staan. Eventueel gebleken tekorten en/of zichtbare gebreken van de geleverde producten en de verpakking dient Afnemer terstond op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden dan wel deze onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen – onder nauwkeurige opgave van aard en reden – schriftelijk aan Leverancier mede te delen, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten ter zake van het afgeleverde, tenzij artikel 12 van toepassing is, dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

9.2 Overeengekomen levertijden en -data gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn of datum. Indien Afnemer nog aan enige verplichting jegens Leverancier moet voldoen, uit welken hoofde ook, waaronder begrepen vooruitbetaling al dan niet in termijnen, is Leverancier gerechtigd om zijn (af)leveringen op te schorten. Indien een levertijd wordt overschreden omdat Afnemer geen duidelijke (af)leverings- of andere instructies heeft gegeven of andere gegevens c.q. handelingen vereist voor de aflevering niet heeft verstrekt c.q. verricht, dan wel omdat een omstandigheid die niet aan Leverancier is toe te rekenen, zich heeft voorgedaan die (af)levering binnen de levertijd verhinderde, zal de levertijd worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor is vertraagd of bemoeilijkt.

9.3 Indien een levertijd wordt overschreden, is Afnemer nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige directe of indirecte schade, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting van enige van zijn eigen verplichtingen onder de overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst.

9.4 Vervroegde aflevering of deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Afnemer is verplicht om een dergelijke levering van Leverancier te accepteren. De Algemene Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing.

9.5 Vanaf het moment van aflevering en of plaatsing is het product voor rekening en risico van Afnemer.

9.6 Wanneer de producten na het verstrijken van de leverdatum c.q. na ommekomst van de leveringstijd niet door Afnemer zijn afgenomen, is Leverancier gerechtigd om de producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan. Na een periode van 2 (twee) weken na het verstrijken van de leverdatum c.q. na ommekomst van de leveringstijd is Leverancier bevoegd tot (onderhandse) verkoop van deze producten. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van Afnemer, onverminderd de overige rechten van Leverancier. Op maat gemaakte dan wel op klantorder specifiek ingekochte producten zijn echter niet weder verkoopbaar. De alsdan door Leverancier gemiste verkoopopbrengst en de gemaakte kosten komen voor rekening van Afnemer, onverminderd de overige rechten van Leverancier.

9.7 Leverancier is bevoegd om – indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor de uitvoering van de overeenkomst alsook voor het verrichten van reparaties, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Leverancier hieromtrent met Afnemer overleg plegen.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle aan Afnemer (af)geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die Leverancier jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten.

10.2 Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het Afnemer niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, behalve als dat gebeurt in de normale uitoefening van zijn bedrijf, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier en onder gelijktijdige melding en doorlegging van het eigendomsvoorbehoud. Leverancier behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van hem met betrekking tot alle vorderingen op Afnemer alvorens eventueel toestemming wordt verleend voor doorlevering. Het recht van Afnemer om de producten in de uitoefening van zijn bedrijf te mogen vervreemden, vervalt automatisch indien beslag wordt gelegd onder Afnemer, dan wel surséance van betaling is verzocht, het faillissement van Afnemer is aangevraagd of Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren.

10.3 Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedel-, bedrijfs- en handelsvoorraadverzekering die risico’s dekt tegen onder andere brand, diefstal, ontploffing en waterschade. Daarnaast is Afnemer verplicht de producten als herkenbaar eigendom van Leverancier te (laten) merken en bewaren.

10.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst, of indien Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst, is Leverancier te allen tijde bevoegd de aan Afnemer geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (i) Afnemer surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (ii) het faillissement van Afnemer wordt/is aangevraagd of (iii) Afnemer een betalingsregeling met één of meer zijner crediteuren treft. Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leverancier, of aan een door Leverancier aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden waar de producten die eigendom zijn van Leverancier zich bevinden en die producten terug te nemen.

10.5 Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door Leverancier geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten, daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient Afnemer Leverancier daarvan onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen schriftelijk op de hoogte te stellen. Leverancier is in dat geval gerechtigd de betreffende producten tijdelijk of definitief bij Afnemer weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op te (laten) slaan.

10.6 Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van Afnemer.

10.7 In het geval Leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Leverancier te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten – met uitzondering van op maat gemaakte dan wel op klantorder specifiek ingekochte producten – aan een derde te verkopen, en zal Afnemer door Leverancier worden gecrediteerd voor de waarde (te bepalen door Leverancier) van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van de uit de tekortkoming van Afnemer voor hem voortvloeiende schade.

10.8 Ingeval van doorverkoop door Afnemer van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk, betaalde producten verplicht Afnemer zich voor dat geval, op eerste verzoek van Leverancier een pandrecht te vestigen op de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper). Afnemer is gehouden om op eerste verzoek van Leverancier alle betreffende gegevens te verstrekken en al datgene te doen om de vestiging van bedoeld pandrecht te realiseren. Het door de tweede koper aan Leverancier krachtens het pandrecht betaalde wordt in mindering gebracht op het door Afnemer aan Leverancier verschuldigde.

 

Artikel 11 – Melding van klachten

11.1 Klachten ter zake van uiterlijk niet zichtbare gebreken moeten binnen 8 (acht) dagen nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk – onder nauwkeurige opgave van aard en reden – bij Leverancier zijn ingediend, doch uiterlijk binnen 6 (zes) maanden na de (af)levering aan Afnemer, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.

11.2 De klacht zal na schriftelijke melding zo spoedig mogelijk door Leverancier op zijn gegrondheid worden onderzocht. Afnemer zal met het oog daarop toestaan dat vertegenwoordigers van Leverancier het betreffende product ten kantore c.q. in het bedrijf van Afnemer zullen onderzoeken. Indien naar het oordeel van Leverancier terecht is geklaagd over een door Leverancier geleverd product en Afnemer – eveneens naar het oordeel van Leverancier – onvoldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek, zoals bedoeld in de artikelen 12.1 en 10.5 inderdaad reeds bestond ten tijde van de aflevering, zal Leverancier steeds naar eigen keuze (i) het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het product herstellen, (iii) de aanschafprijs van de gebrekkige producten aan Afnemer vergoeden, (iv) herstel- of andere aanvullende werkzaamheden uitvoeren, of (v) herstel- of andere aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren door een derde, zonder dat Afnemer gerechtigd is tot schadevergoeding.

11.3 Kosten die de normale kosten van vervanging of herstel van de producten te boven gaan, zijn voor rekening van Afnemer. Hetzelfde geldt voor transportkosten, reiskosten en loonkosten veroorzaakt door Afnemer en alle andere kosten die redelijkerwijs niet ten laste van Leverancier kunnen komen.

11.4 Indien naar het oordeel van Leverancier onterecht is geklaagd over een door Leverancier geleverd product en Afnemer – eveneens naar het oordeel van Leverancier – onvoldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek inderdaad reeds bestond ten tijde van de aflevering, heeft Leverancier het recht om reeds ontstane kosten op Afnemer te verhalen.

 

Artikel 12 – Deugdelijkheid

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven of tussen partijen is overeengekomen, staat Leverancier in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde en – indien van toepassing – gemonteerde, geïnstalleerde, gerepareerde of onderhouden producten voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de in de volgende volzin genoemde dag/datum en onder de voorwaarden die voor het betreffende product schriftelijk aan Afnemer zijn medegedeeld en die – voor zover van toepassing – (ook) zijn vermeld in de garantiekaart die met betrekking tot het betreffende product door Leverancier is verstrekt. De in vorige volzin genoemde periode vangt aan op de dag van installatie van de producten dan wel – indien geen installatie plaatsvindt – op de datum van de betreffende aflevering.

12.2 In geen geval zal de Afnemer gerechtigd zijn tot enige aanspraak, of anderszins, in het geval dat: a. Afnemer één of meer verplichtingen jegens Leverancier uit welken hoofde dan ook niet nakomt; b. het beweerde gebrek niet valt aan te merken als een gebrek dat is ontstaan tijdens het normale gebruik van de geleverde producten; c. de economische levensduur van de door Leverancier geleverde en – indien van toepassing – geïnstalleerde producten, die bepaald wordt door slijtage bij voorgeschreven gebruik, korter mocht zijn dan de periode genoemd onder artikel 12.1; d. het beweerde gebrek valt aan te merken als minimale onregelmatigheid die gebruikelijk, onvermijdelijk en/of verwaarloosbaar zijn bij dergelijke producten; e. de geleverde producten onzorgvuldig of in strijd met de door Leverancier gegeven instructies zijn opgeslagen, behandeld of gebruikt, of door een ander dan Leverancier of in strijd met de instructies van Leverancier zijn veranderd, verwerkt of gerepareerd, tenzij Afnemer kan aantonen dat de verrichte werkzaamheden door een Installateur zijn uitgevoerd en van Afnemer in redelijkheid niet kon worden gevergd voorafgaand aan Leverancier goedkeuring te vragen of op assistentie van Leverancier te wachten; f. de geleverde producten zijn gebruikt in andere omstandigheden of voor andere doeleinden dan waarvoor die producten waren bedoeld; g. sprake is van een gebrek, dat het gevolg is van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit der gebruikte materialen

12.3 In het geval zich enig gebrek voordoet gedurende de periode bedoeld in artikel 12.1, zal Afnemer Leverancier onverwijld, maar in geen geval later dan 30 (dertig) dagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk van de klacht alsmede van de aard van het gebrek op de hoogte brengen. In alle gevallen vervalt het recht van Afnemer om zich op het bepaalde in artikel 13.1 te kunnen beroepen na het verloop van de bovengenoemde termijn van 30 (dertig) dagen.

12.4 Indien naar het oordeel van Leverancier terecht een beroep is gedaan op het bepaalde in artikel 12.1 zal Leverancier steeds naar eigen keuze (i) het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het product herstellen, (iii) de aanschafprijs van de gebrekkige producten aan Afnemer vergoeden, (iv) herstel- of andere aanvullende werkzaamheden uitvoeren, of (v) herstel- of andere aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren door een derde, zonder dat Afnemer gerechtigd is tot schadevergoeding. Leverancier zal echter nimmer gehouden zijn tot reparatie en/of montagewerkzaamheden ter plaatse waar Afnemer of een derde gevestigd is. Kosten, die de normale kosten van vervanging of herstel van de producten te boven gaan, zijn voor rekening van Afnemer. Hetzelfde geldt voor transportkosten, reiskosten en loonkosten veroorzaakt door Afnemer en alle andere kosten die redelijkerwijs niet ten laste van Leverancier kunnen komen. Onder alle omstandigheden zal Afnemer aan Leverancier volledige medewerking verlenen om het Leverancier mogelijk te maken om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder dat voor die medewerking aan Leverancier kosten in rekening worden gebracht

12.5 In geen geval zal Afnemer op grond van een gebrek in een door Leverancier geleverd product gerechtigd zijn om zijn verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

12.6 Indien Leverancier producten aan Afnemer aflevert, die Leverancier van zijn eigen (toe)leverancier(s) heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot meer ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van zijn eigen (toe)leverancier(s) aanspraak kan maken en hetgeen in het betreffende geval door zijn eigen (toe)leverancier(s) ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Afnemer is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, specificaties en uitvoeringsvoorschriften.

13.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens Afnemer, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, tenzij sprake is van een inbreuk op hetgeen bepaald is in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, en evenmin voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens Afnemer, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Leverancier of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

13.3 In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade, van Afnemer. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde.

13.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Leverancier in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke koopprijs van de producten dan wel – indien dat minder is – tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

13.5 Afnemer is op eerste verzoek van Leverancier verplicht om producten die Afnemer op de markt heeft gebracht en die ondeugdelijk blijken te zijn binnen een redelijke termijn, zulks ter beoordeling van Leverancier, terug te nemen (recall actie). Alle kosten daaraan verbonden en alle schade daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van Afnemer, tenzij deze op grond van de artikelen 12 en 13 voor rekening van Leverancier komen.

 

Artikel 14 – Verplichtingen van Afnemer en Vrijwaring

14.1 Afnemer is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij het gebruik van het product in acht moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid van het product en de veiligheid van het product en de gebruiker daarvan, te nemen c.q. op te volgen. Afnemer is tevens verplicht de gebruiksvoorschriften die Leverancier vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan derden die gebruik maken van het product.

14.2 In het geval dat Afnemer aan Leverancier (technische) gegevens en/of andere informatie verstrekt, garandeert Afnemer dat deze gegevens en/of informatie geen inbreuk maken op rechten van derden dan wel dat deze niet in strijd zijn met de Belgische en Europese wet- en regelgeving.

14.3 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door Afnemer van de Algemene Voorwaarden of specifieke voorschriften van Leverancier, dan wel het niet of onvoldoende informeren door Afnemer van derden-gebruikers bij het gebruik van het product dan wel het ten onrechte verstrekken van gegevens en/of informatie door Afnemer,. Tevens is Afnemer gehouden alle schade te vergoeden die Leverancier in een dergelijk geval lijdt, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van Leverancier. C In aanvulling op A gelden voor diensten tevens de navolgende Algemene Voorwaarden

 

Artikel 15 – (Uitvoering van) De Overeenkomst

15.1 De overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan of eindigt na uitvoering van de overeengekomen diensten.

15.2 Leverancier kan door Afnemer niet worden verplicht met de uitvoering van de overeengekomen diensten te starten dan eerst nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens ex artikel 16 in het bezit van Leverancier zijn.

15.3 Leverancier zal bij het verrichten van zijn diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, terwijl de aangegane verplichtingen uitsluitend het karakter hebben van door Leverancier te leveren inspanningsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 Voorts zal Leverancier zich tijdens het verrichten van zijn diensten houden aan de wettelijke vereisten voortvloeiende uit de in Belgïe van kracht zijnde veiligheidsen arbeidswetgeving. Afnemer zal Leverancier in kennis stellen van bijzondere voorschriften en maatregelen geldend voor gevaarlijke en/of bedreigende situaties op de (uitvoerings)locaties, waar de door Leverancier te verrichten diensten dienen te worden uitgevoerd.

15.5 De door Leverancier in de aanbieding, offerte of orderbevestiging dan wel in andere documenten vermelde tijdsplanning is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als een fatale tijdsplanning. De vermelde tijdsplanning kan onder meer worden beïnvloed door wijziging in de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende diensten alsmede door het moment van het ter beschikking stellen van informatie en gegevens door Afnemer, zoals genoemd in artikel 16, of door onverwachte verhindering (veroorzaakt door overmacht) van Leverancier, waardoor Leverancier niet (meer) in staat is tijdig voor vervanging aan zijn zijde zorg te dragen. Overschrijding van de vermelde tijdsplanning – om één van de hiervoor genoemde redenen of om welke reden dan ook – geeft Afnemer niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens Leverancier rustende verplichting op te schorten, noch recht op schadevergoeding.

15.6 Voor het afstemmen van de datum of termijn van uitvoering van de overeengekomen diensten zal Leverancier met Afnemer (werk)afspraken ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN maken. Indien Leverancier om welke reden dan ook niet in staat is om de diensten op de afgesproken tijdstippen te verrichten, zal hij Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Vervolgens zullen Afnemer en Leverancier nieuwe vervangende (werk)afspraken maken. Kosten, die ontstaan door het niet kunnen verrichten van de diensten op de afgesproken datum/tijd, zullen afzonderlijk door Leverancier aan Afnemer in rekening worden gebracht, tenzij de oorzaak van de vertraging gelegen is aan de zijde van Leverancier. Leverancier zal zijn diensten uitsluitend tijdens de voor hem normale werkuren verrichten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 16 – Verplichtingen van Afnemer en vrijwaring

16.1 Afnemer garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Leverancier verstrekte informatie en gegevens.

16.2 Afnemer verplicht zich tijdig alle informatie en gegevens, die voor een juiste uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, in de door Leverancier gewenste vorm en wijze aan Leverancier te verschaffen. Mocht Afnemer de door Leverancier benodigde informatie en gegevens niet of niet naar behoren of niet tijdig aanleveren, dit ter beoordeling van Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Afnemer alsnog de benodigde informatie en gegevens aan Leverancier verschaft.

16.3 Afnemer dient Leverancier onmiddellijk te informeren over (al dan niet gewijzigde) feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

16.4 Afnemer is er verantwoordelijk voor dat Leverancier toegang heeft tot de (uitvoerings)locaties, waar de door Leverancier te verrichten diensten dienen te worden uitgevoerd, en dat deze (uitvoerings)locaties veilig en zodanig bereikbaar zijn, dat Leverancier zijn diensten naar behoren kan uitvoeren.

16.5 Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers van Afnemer) in verband met de tussen Afnemer en Leverancier bestaande overeenkomst of de uitvoering daarvan.

 

Artikel 17 – Melding van klachten

17.1 Afnemer is verplicht eventuele klachten ter zake van de uitvoering van de overeenkomst binnen 8 (acht) dagen schriftelijk – onder nauwkeurige opgave van aard en reden – aan Leverancier mee te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de wijze waarop Leverancier de overeengekomen diensten heeft verricht, te hebben aanvaard.

17.2 De klacht zal na schriftelijke mededeling ex artikel 17.1 zo spoedig mogelijk door Leverancier op zijn gegrondheid worden onderzocht. Indien Leverancier de klacht(en) gegrond acht, is hij te allen tijde gerechtigd alsnog het overeengekomene kosteloos te verrichten dan wel Afnemer te crediteren voor een evenredig deel van de (voorschot)factuur, zonder dat Afnemer gerechtigd is tot schadevergoeding.

17.3 In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in de artikelen 17.1 Afnemer het recht om zijn verplichtingen uit enige overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat Afnemer onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens aan Leverancier heeft verstrekt. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten, dan genoemd in de vorige volzin, van Afnemer of een door of in opdracht van Afnemer ingeschakelde derde.

18.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens Afnemer, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens Afnemer, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Leverancier of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

18.3 In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, milieuschade en immateriële schade, van Afnemer. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde.

18.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Leverancier in alle gevallen beperkt tot de in rekening gebrachte kosten voor de betreffende overeenkomst, waarbij bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan 6 (zes) maanden, tot het bedrag dat betrekking heeft op de laatste 6 (zes) maanden, dan wel – indien dat minder is – tot het bedrag dat door de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.